Puh: 040 830 6242 Faxi: 017-3611 859

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

GG-Hoiva Oy
Kalliotie 19 B 73600 KAAVI
Puhelinnumero: 040 553 2166

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Juha Miettinen
Puijonkatu 37 70100 KUOPIO
Puhelinnumero: 0401289678

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri
FastROI -toiminnanohjausjärjestelmä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Keräämme erilaisia tietoja palveluidemme toiminnan varmistamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi ja käyttäjien vapaaehtoisesti antaman suostumuksen perusteella.

Käytön tarkoitus on asiakkaan hoidon, palveluasumisen ja vuodeosastohoidon järjestämiseen , hoidon suunnitteluun ja toteutukseen ja arviointiin.

Tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on kerätty, ellei muussa laissa ole toisin määrätty

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Käyttäjän yhteydenoton edellyttämät lisätiedot: kuvaus palvelutarpeesta, toivottu hoitopaikka tai ajankohta sekä muut palvelutarpeeseen liittyvät yksityiskohdat.

Järjestelmään kirjataan käyttäjät sekä asiakkaiden perus-ja hoitotiedot sekä palvelu- ja hoitosuunnitelmat

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot saadaan ja niitä ylläpidetään asiakkalta tai hänen edestajaltaan saadun tiedon perusteella sekä asiakkaan suostumuksella muualta tilatuista potilaskirjamerkinnöistä

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Hoitohenkilökunnalle, opiskelijoille, ja muille potilastietoa käsitteleville henkilöille. Kaikilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus joka säilyy myös työsuhteen tms jälkeen.

Asiakkaan potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ( 785/992) 13 §:ssä mainituin perustein.

TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei siirretä tai muutoin luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Aineisto pidetään lukitussa tilassa ja tiedot ovat määrätty salassapidettäviksi

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuolisilta ja organisaation sisällä. Yrityksen henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen asiakastietoihin. Rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk). Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.